מועצה אזורית קדומים - עמוד הבית

הרשמה
לימודים
תשלומים
סרטונים

רישוי עסקים

חוק רישוי עסקים התשכ"ח-1968:
מטרתו העיקרית של "חוק רישוי עסקים" הינו להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק עפ"י מטרות החוק לטובת הציבור הרחב.

רק עסק המוגדר כטעון רישוי בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשכ"ח-1968 חייב ברישיון לפתיחתו ולניהולו.

מטרת חוק רישוי עסקים הינו לשמור על בריאות הציבור, ביטחונו, בטיחותו ואיכות חיים של התושבים.

צוות המחלקה מסייע לבעלי עסקים חדשים לקבל רישיון עסק על ידי הסברה וליווי צמוד והדוק עד מועד הנפקת הרישיון תוך תאום עם הגורמים המוסמכים בהם: משטרת ישראל, משרד הבריאות, כיבוי אש, איכות הסביבה, תכנון ובניה ועוד. 

כמו כן, המדור מבצע ביקורות בבתי העסק לקראת חידוש הרישיון לבדיקת העמידה בתנאי הרישיון.

אין לנהל עסק טעון רישוי ללא רישיון עסק מטעם הרשות המקומית. ניהול עסק ללא רישיון מהווה עבירה פלילית ע"פ החוק.

נוהל הגשת בקשה לרישיון עסק:

יש לפנות לרשות המקומית ע"מ לפתוח בקשה להליך רישוי עסק ולקבלת הנחיות לאופן הגשת הבקשה.

לבקשה יש לצרף תכנית בניה לרישוי עסק הכוללת את הפרטים הבאים:

o        מהות העסק (ע"פ הפריט המופיע בחוק רישוי עסקים)

o        שמות בעלי העסק וכתובתם.

o        כתובת מלאה של העסק, שכונה, רחוב, מספר בית, קומה ומס טלפון.

o        מספר תיק בניין ומס` תיק רישוי עסקים.

o        ציון מס' מגרש כפי שמופיע במפות במועצה.

o        שם וכתובת עורך התכנית.

o        חתימת עורך התכנית וחתימת בעל העסק.

o        תאריך הכנת התכנית.

o        תרשים סביבה - בקנ"מ 1:250 בו יצוינו ויודגשו המגרש בהם מצוי העסק. מספרי מגרשים סביב העסק. הדרכים והרחובות הגובלים במגרש.

o        מפה מצבית - בקנ"מ 1:250 בו יצוינו ויודגשו: שטח הקרקע. מיקום העסק בבניין. מיקום הבניין במגרש. קווי צנרת מים, ביוב, ניקוז ובורות ספיגה (אם קיימים). מיקום מתקן לסילוק אשפה. מכלי גז או דלק או חומרים מסוכנים אחרים כולל מיקום הצנרת להולכתם. מערכות וציוד כיבוי אש. חדרים המשרתים את העסק ואינם צמודים לו (כגון: מחסן או שירותים). מקומות חניה המשרתים את העסק לרבות מקום חניה תפעולית.

o        תכנית העסק - בקנ"מ 1:100 תכנית תנוחה הכוללת: חלוקה פנימית והשימושים של כל חלק. כלים סניטריים. פתחים חלונות ומידותיהם. מערכת הביוב כולל התקני טיפול בשפכים. מתקני אוורור ומיזוג קולטני עשן ארובות וכדומה. מתקני אשפה. צנרת מים ושפכים. 2 חתכי אנך (הניצבים זה לזה דרך כל חדרי העסק בציון גבהים). טבלת פירוט שטחי העסק לפי השימושים השונים בכל קומה וסיכום השטח הכללי.

o        הערה: התיאור דלעיל  הינו תמצית מהאמור בתקנות ואינו בא במקומם. יתכן ובמקרים מסוימים ידרשו פרטים נוספים בהתאם לעניין.

o        תכניות - התוכניות יערכו ויחתמו ע"י בעל מקצוע מוסמך דהיינו:

o        מהנדס או אדריכל הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים.

o        הנדסאי בהתאם לתוספת 1 בתקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי ויחוד פעולות) התשכ"ז.

הרשות המקומית תעביר את התכניות לאישורם של מספר גורמים  משרדי ממשלה וגורמים מקומיים הנדרשים בהתאם לחוק.

המשרד לאיכות הסביבה- הבטחת האיכות הנאותה של הסביבה לרבות מניעת מפגעים ומטרדים.

 משטרת ישראל -מניעת סכנות לשלום הציבור.

 משרד התמ"ת- בטיחות של הנמצאים במקום העסק.

 משרד החקלאות- מניעת סכנת הידבקות ממחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, ובדשנים.

 משרד הבריאות -הבטחת בריאות הציבור.

כיבוי  אש- קביעת סידורי הכבאות וההצלה הדרושים בעסק.

ביצוע דרישותיהם במהירות ויעילות יקצר את הליך הרישוי.

החוק מחייב את בעל העסק להציג הרישיון במקום בולט בעסק.

דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד