ענבר + אברהם 11-5-2022 מכרז פומבי מס 08-2022 לשיפוץ מוסדות חינוך + השלמות M21 17-5-2022 ל אחר עדכון הביטוח

תוכנית לשיפוץ השרותים

תוכנית שרותים מצב קיים לפני השיפוץ

200914מוקדי רטיבות נחשון בנים

2051-5כתב כמויות למכרז