שרטוט מצב קיים-Model.pdf3

שרטוט מצב קיים-Model.pdf2

שרטוט מצב קיים-Model.pdf1

שרטוט מצב קיים-Model.pdf4

2060-2כתב כמויות למכרז