בקשה לקבלת חניית נכה:

 יש לשלוח בדוא"ל או להגיש באופן ידני למחלקת הנדסה את המסמכים הבאים:

o       אישור לגבי הנכות/ אחוזי הנכות ע"י משרד הביטחון/ביטוח לאומי או כל גורם מוסמך אחר

o       מסמך מהרופא המחוזי המפרט את בעיית הנכות

o       צילום תעודת נכה

o       צילום רישיון נהיגה

o       צילום רישיון רכב

o       מכתב פניה המתאר את סיבת הבקשה לחניית נכה 

בקשתכם תועבר לוועדת תנועה לאישור.

לאחר שליחת המסמכים באחריות הפונה לוודא קליטת המסמכים מול מזכירת המחלקה בטלפון/ דוא"ל .