הפיקוח עוסק באכיפת חוקי העזר העירוניים בכל התחומים הבאים: 

 

– איתור מפגעים וטיפול בהם 

– איתור מבנים, גרוטאות ורכבים נטושים 

– אכיפת חוקי חנייה מוסדרת בישוב כולל  הצבת תמרורים, וסימני דרכים 

– פיקוח על: קבלני ניקיון, פינוי אשפה וגזם, מכונת טיאוט, וטרינר 

– טיפול בפינוי מתקני מחזור

– אכיפת החוק על בעלי כלבים וטיפול בבעלי חיים משוטטים (נשיכת כלב) 

– טיפול ופיקוח בנושאי תליית מודעות שלא כחוק 

– טיפול ופיקוח שלוט ברחבי הישוב שלא כחוק 

– ביצוע סיורים ברחבי הישוב

– התראות, קנסות ותביעות בבית המשפט