הפיקוח עוסק באכיפת חוקי העזר העירוניים בכל התחומים הבאים: 

  • איתור מפגעים וטיפול בהם 
  • איתור מבנים, גרוטאות ורכבים נטושים 
  • אכיפת חוקי חנייה מוסדרת בישוב כולל  הצבת תמרורים, וסימני דרכים 
  • פיקוח על: קבלני ניקיון, פינוי אשפה וגזם, מכונת טיאוט, וטרינר 
  • טיפול בפינוי מתקני מחזור
  • אכיפת החוק על בעלי כלבים וטיפול בבעלי חיים משוטטים (נשיכת כלב) 
  • טיפול ופיקוח בנושאי תליית מודעות שלא כחוק 
  • טיפול ופיקוח שלוט ברחבי הישוב שלא כחוק 
  • ביצוע סיורים ברחבי הישוב
  • התראות, קנסות ותביעות בבית המשפט