בקשה להעמדת דוכן באירוע

בקשה לקבלת אישור להעמדת דוכן רוכלות באירוע ציבורי- יש למלא טופס מקוון ולהגיש המסמכים הנדרשים.

בקשה להקמת דוכן מכירה באירועיםלחץ כאן 

תצהיר כיבוי אש להורדה לחץ כאן

 

בקשה לרישיון עסק 

 לפני שהנכם רצים להוציא רישוי עסקים יש לבדוק האם העסק נדרש ברישוי עסק על פי חוק?  

לאיתור הדרישות על פי צו משרד הפנים לחץ כאן

 

במידה והעסק טעון רישוי עליך לפעול על פי השלבים הבאים:

שלב א-  בקשה לפתיחת תיק רישוי עסק  לחץ כאן

שלב ב-  אישור קבלת טופס הבקשה שהוגש על ידי מזכירות המחלקה.

שלב ג-  תשלום אגרה לפתיחת תיק מול מחלקת גביה.

שלב ד- הגשת מסמכים: הגשה ידנית למזכירת מחלקת הנדסה במשרדי המועצה בתאום מראש! לפרטים וברורים מוזמנים לפנות טלפונית או במייל למזכירת המחלקה.

שלב ה– טיפול בפניה עד לקבלת רישוי העסק.

הנחיות להגשת המסמכים:

תכנית הבניה של העסק חייבת לכלול את הפרטים הבאים: 

 1. מהות העסק (ע"פ הפריט המופיע בחוק רישוי עסקים)
 2.  שמות בעלי העסק וכתובתם.
 3.  כתובת מלאה של העסק, שכונה, רחוב, מספר בית, קומה ומס טלפון.
 4.  מספר תיק בניין ומס` תיק רישוי עסקים.
 5.  ציון מס' מגרש כפי שמופיע במפות במועצה.
 6. שם וכתובת עורך התכנית.
 7. חתימת עורך התכנית וחתימת בעל העסק.
 8. תאריך הכנת התכנית.
 9. תצהיר כיבוי אש- להורדה (למילוי והחתמה)
 10. נגישות – חוות דעת ואישור לעסק  

בנוסף יש לוודא שהנכם מגישים:   

 • תרשים סביבה – בקנ"מ 1:250 בו יצוינו ויודגשו המגרש בהם מצוי העסק. מספרי מגרשים סביב העסק. הדרכים והרחובות הגובלים במגרש.
 • מפה מצבית – בקנ"מ 1:250 בו יצוינו ויודגשו: שטח הקרקע. מיקום העסק בבניין. מיקום הבניין במגרש. קווי צנרת מים, ביוב, ניקוז ובורות ספיגה (אם קיימים). מיקום מתקן לסילוק אשפה. מכלי גז או דלק או חומרים מסוכנים אחרים כולל מיקום הצנרת להולכתם. מערכות וציוד כיבוי אש. חדרים המשרתים את העסק ואינם צמודים לו (כגון: מחסן או שירותים). מקומות חניה המשרתים את העסק לרבות מקום חניה תפעולית.
 • תכנית העסק – בקנ"מ 1:100 תכנית תנוחה הכוללת: חלוקה פנימית והשימושים של כל חלק. כלים סניטריים. פתחים חלונות ומידותיהם. מערכת הביוב כולל התקני טיפול בשפכים. מתקני אוורור ומיזוג קולטני עשן ארובות וכדומה. מתקני אשפה. צנרת מים ושפכים. 2 חתכי אנך (הניצבים זה לזה דרך כל חדרי העסק בציון גבהים). טבלת פירוט שטחי העסק לפי השימושים השונים בכל קומה וסיכום השטח הכללי.
 • תכניות – התוכניות יערכו ויחתמו ע"י בעל מקצוע מוסמך דהיינו: מהנדס או אדריכל הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים.הנדסאי בהתאם לתוספת 1 בתקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי ויחוד פעולות) התשכ"ז.
 • התיאור דלעיל הינו תמצית מהאמור בתקנות ואינו בא במקומם. יתכן ובמקרים מסוימים ידרשו פרטים נוספים.

 

נגישות

חובת עמידה בדרישת תקנות הנגישות בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

הידעת? כל עסק הנותן שירות חייב להיות נגיש לאנשים עם מוגבלויות! בשנים האחרונות המודעות לתחום הנגישות גדלה באופן משמעותי וניתן למצוא בתי עסק, מבנים וארגונים רבים המתאימים עצמם לאנשים עם כלל המוגבלויות. גם בפן החוקי גובשו ומתגבשות תקנות נגישות ורפורמות משמעותיות בתחום

על מנת לקבל רישיון עסק חדש או לחדש רישיון , יש לעמוד בדרישות תקנות הנגישות בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. לשם כך על בעל העסק להוכיח כי עמד בדרישות הנגישות. זאת יש לעשות באמצעות קבלת חוות דעת של מורשה נגישות מתו”ס (מבנים, תשתיות וסביבה)  ומורשה נגישות שירות. חוות הדעת צריכה לבחון מה מתוך תקנות הנגישות שחלות על אותו עסק על בעל העסק לבצע עד למועד בקשת הרישיון או חידושו, והאם בוצע חלק זה.  יש להגיש ת חוות הדעת המקצועית עם כל שאר המסמכים הנדרשים. .

מידע מפורט ניתן למצוא באתר הנציבות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,  מרכז המידע לנגישות 

 

תהליך הטיפול בתיק רישוי עסק המבוצע על ידי המחלקה:

הרשות המקומית תעביר את התכניות לאישורם של מספר גורמים במשרדי ממשלה וגורמים מקומיים הנדרשים בהתאם לחוק.

המשרד לאיכות הסביבה- הבטחת האיכות הנאותה של הסביבה לרבות מניעת מפגעים ומטרדים.

 משטרת ישראל -מניעת סכנות לשלום הציבור.

 משרד התמ"ת- בטיחות של הנמצאים במקום העסק.

 משרד החקלאות- מניעת סכנת הידבקות ממחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, ובדשנים.

 משרד הבריאות -הבטחת בריאות הציבור.

כיבוי  אש- קביעת סידורי הכבאות וההצלה הדרושים בעסק.

ביצוע דרישותיהם במהירות ויעילות יקצר את הליך הרישוי.

 

לידיעתך, החוק מחייב את בעל העסק להציג הרישיון במקום בולט בעסק