מחלקת ההנדסה במועצה אמונה על מתן רישוי עסקים לבתי עסק בקדומים. המחלקה מופקדת על  יישומו של החוק לרישוי עסקים אשר בא לאזן בין הזכות המאפשרת לאדם בחברה חופשית לעסוק בכל עיסוק שהוא בוחר לעסוק בו (חוק חופש העיסוק) לבין הרצון לאפשר לכלל הציבור איכות חיים טובה ובטוחה.

אנשי קשר ובעלי תפקידים האחראים על רישוי עסקים- מחלקת הנדסה:

 • רכזת רישוי עסקים – שרית חיים  [email protected] 
 • רישוי עסקים- ארי חסאן [email protected]l
 • מספר טלפון מזכירות-מחלקת הנדסה 09-7778004  
 • שעות קבלת קהל ומענה טלפוני: בימים א'-ד' בין השעות 8:00-14:30 | ביום ה' בין השעות 8:00-13:30 | הגעה בתאום מראש.

רכזת רישוי עסקים מהווה ציר המקשר בין בעלי העסקים ובין גורמי הרישוי השונים, תוך הקצאת משאבי אנוש וזמן לזירוז הליכי הרישוי ככל שניתן זאת כדי ללוות ולהקל על בעלי העסקים בקבלת רישיון העסק. הרכזת תעשה כל מאמץ ללוות את בעל העסק משלב הפניה עד קבלת רישוי העסק.

המחלקה מטפלת בעסקים הטעונים ברישיון עסק:

 • עסקים בתחום המזון: מזנונים, בתי קפה, מסעדות, קיוסקים, אולמות שמחה וכד'

 • עסקים המבצעים טיפולים לא רפואיים בגוף האדם: מספרה, טיפולי יופי וקוסמטיקה

 • עסקים בתחום התעשייה והמלאכה: סוגי מפעלים, בתי מלאכה כגון מסגריות, נגריות ומוסכים

 • עסקים נוספים כמו בריכות, מקוואות וחניונים

 • אירועים תחת כיפת השמיים

ההחלטה לפתיחת עסק והוצאת רישוי לעסק הינם צעד כלכלי רציני. על כן, מן הראוי לבחון היטב את האפשרויות, התנאים והחוקים הקשורים לכך עוד לפני קבלת ההחלטה והפנייה להגשת מסמכי הבקשה הנדרשים.

 לפני פנייתכם להוצאת רישוי עסק, בידקו האם עבור העסק שלכם נדרש ברישוי עסק על פי חוק?! לאיתור הדרישות ותקנות החוק לרישוי עסקים:  צו משרד הפנים הרפורמה ברישוי עסקים (תיקון 34 לחוק)

חדש! מפרט עסקים רשותי 2021 קדומים על פי הרפורמה לרשיון עסקים הוצאנו מפרט לבעלי עסקים, במפרט תמצאו הנחיות נוספות לרישוי העסק שלכם (מסמך זה משלים לצו משרד הפנים).

"דרישות כלליות מעסקים"- ככל שרלוונטיות לעסקו של מבקש הרישיון.

להלן שלבי הוצאת רישוי עסק- במידה ונמצא כי העסק טעון רישוי: 

שלב א-  הגשת בקשה לפתיחת תיק רישוי עסק  למילוי טופס (להדפסה) 

שלב ב-  קבלת אישור טופס הבקשה על ידי רכזת רישוי עסקים במחלקת הנדסה, תוך 3 ימי עסקים .

שלב ג-  לאחר קבלת אישור הבקשה בדוא"ל יש לבצע תשלום אגרה לפתיחת תיק במחלקת גביה. 

שלב ד- הגשת מסמכים: הגשה ידנית לרכזת רישוי עסקים במשרדי המועצה. יש לתאם פגישה מראש עם מזכירת מחלקת ההנדסה לפני הגעתכם כדי שתוכל לשבת אתכם על כל המסמכים שהנכם מגישים! לכל שאלה ניתן לפנות בטלפון או בדוא"ל.

שלב ה– טיפול בפניה עד לקבלת רישוי העסק מול נותני האישורים.

הנחיות להגשת מסמכים ואגרות: 

לפי תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) התש"ס-2000, כולל תיקון פרק ה' התשע"ג 2012  חייבים להגיש תוכנת עסק ("גרמושקה") הכוללת:

 • תרשים סביבה

 • מפה מצבית

 • תוכנית עסק

בפרק ה' לתקנות רישוי עסקים(הוראות כלליות), יש פירוט על אופן הגשת החומר.
התוכניות המוגשות יהיו בקנה מידה של 1:100, זולת אם נדרש קנה מידה אחר להצגת פרטי התכנון.

התוכנית תוכן ע"י מהנדס רישוי כמשמעתו בחוק המהדסים והאדריכלים . במבנה פשוט, אפשר שהתוכנית תוכן גם ע"י הנדסאי רישוי. התוכנית צריכה להיחתם על ידי בעל מקצוע מוסמך.

תוכנית הבניה של העסק חייבת לכלול את הפרטים הבאים: 

 1. מהות העסק (ע"פ הפריט המופיע בחוק רישוי עסקים)
 2.  שמות בעלי העסק וכתובתם.
 3.  כתובת מלאה של העסק, שכונה, רחוב, מספר בית, קומה ומס טלפון.
 4.  מספר תיק בניין ומס` תיק רישוי עסקים.
 5.  ציון מס' מגרש כפי שמופיע במפות במועצה.
 6. שם וכתובת עורך התכנית.
 7. חתימת עורך התכנית וחתימת בעל העסק.
 8. תאריך הכנת התכנית.
 9. תצהיר כיבוי אש- להורדה (למילוי והחתמה)
 10. נגישות – חוות דעת ואישור לעסק  

בנוסף יש לוודא הגשת המסמכים הבאים:    

 • תרשים סביבה – בקנ"מ 1:250 בו יצוינו ויודגשו המגרש בהם מצוי העסק. מספרי מגרשים סביב העסק. הדרכים והרחובות הגובלים במגרש.
 • מפה מצבית – בקנ"מ 1:250 בו יצוינו ויודגשו: שטח הקרקע. מיקום העסק בבניין. מיקום הבניין במגרש. קווי צנרת מים, ביוב, ניקוז ובורות ספיגה (אם קיימים). מיקום מתקן לסילוק אשפה. מכלי גז או דלק או חומרים מסוכנים אחרים כולל מיקום הצנרת להולכתם. מערכות וציוד כיבוי אש. חדרים המשרתים את העסק ואינם צמודים לו (כגון: מחסן או שירותים). מקומות חניה המשרתים את העסק לרבות מקום חניה תפעולית.
 • תכנית העסק – בקנ"מ 1:100 תכנית תנוחה הכוללת: חלוקה פנימית והשימושים של כל חלק. כלים סניטריים. פתחים חלונות ומידותיהם. מערכת הביוב כולל התקני טיפול בשפכים. מתקני אוורור ומיזוג קולטני עשן ארובות וכדומה. מתקני אשפה. צנרת מים ושפכים. 2 חתכי אנך (הניצבים זה לזה דרך כל חדרי העסק בציון גבהים). טבלת פירוט שטחי העסק לפי השימושים השונים בכל קומה וסיכום השטח הכללי.
 • תכניות – התוכניות יערכו ויחתמו ע"י בעל מקצוע מוסמך דהיינו: מהנדס או אדריכל הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים.הנדסאי בהתאם לתוספת 1 בתקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי ויחוד פעולות) התשכ"ז.
 • בנוסף , רשאים רשות הרישוי או נותן האישור לדרוש, הגשת פרטים נוספים שייכללו בתרשים סביבה, במפה מצבית או בתכנית עסק , אם ראו צורך בכך. רשות הרישוי או נותני האישור רשאים לדרוש ממגיש בקשה כי לתוכנית עסק יצורפו חוות דעת של בעל מקצוע בעניין מסוים או מסמכים נוספים הנוגעים לעסק לפי סעיף 6ג או 6ד לחוק, אם ראו צורך בכך לשם בדיקת הבקשה.
 • התיאור דלעיל הינו תמצית מהאמור בתקנות ואינו בא במקומם. יתכן ובמקרים מסוימים ידרשו פרטים נוספים.

למעקב סטטוס הטיפול בתיק הרישוי שהגשתם, לברורים ופרטים נוספים ניתן לפנות בטלפון או בדוא"ל לרכזת רישוי עסקים, מזכירת מחלקת הנדסה.

נגישות

חובת עמידה בדרישת תקנות הנגישות בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

הידעת? כל עסק הנותן שירות חייב להיות נגיש לאנשים עם מוגבלויות! בשנים האחרונות המודעות לתחום הנגישות גדלה באופן משמעותי וניתן למצוא בתי עסק, מבנים וארגונים רבים המתאימים עצמם לאנשים עם כלל המוגבלויות. גם בפן החוקי גובשו ומתגבשות תקנות נגישות ורפורמות משמעותיות בתחום

על מנת לקבל רישיון עסק חדש או לחדש רישיון , יש לעמוד בדרישות תקנות הנגישות בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. לשם כך על בעל העסק להוכיח כי עמד בדרישות הנגישות. זאת יש לעשות באמצעות קבלת חוות דעת של מורשה נגישות מתו”ס (מבנים, תשתיות וסביבה)  ומורשה נגישות שירות. חוות הדעת צריכה לבחון מה מתוך תקנות הנגישות שחלות על אותו עסק על בעל העסק לבצע עד למועד בקשת הרישיון או חידושו, והאם בוצע חלק זה.  יש להגיש ת חוות הדעת המקצועית עם כל שאר המסמכים הנדרשים. .

מידע מפורט ניתן למצוא באתר הנציבות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,  מרכז המידע לנגישות 

תהליך הטיפול של המחלקה בתיק רישוי עסק

הרשות המקומית תעביר את התכניות לאישורם של מספר גורמים במשרדי ממשלה וגורמים מקומיים הנדרשים בהתאם לחוק. 

נותני אישור לקבלת רישוי עסקים- רשימת אנשי קשר 

המשרד לאיכות הסביבה- הבטחת האיכות הנאותה של הסביבה לרבות מניעת מפגעים ומטרדים.

 משטרת ישראל -מניעת סכנות לשלום הציבור.

 משרד התמ"ת- בטיחות של הנמצאים במקום העסק.

 משרד החקלאות- מניעת סכנת הידבקות ממחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, ובדשנים.

 משרד הבריאות -הבטחת בריאות הציבור.

כיבוי  אש- קביעת סידורי הכבאות וההצלה הדרושים בעסק. ביצוע דרישותיהם במהירות ויעילות יקצר את הליך הרישוי.

תהליך הפקת רישוי עסק הינו תהליך שלוקח זמן, ככל שתגישו את המסמכים הנדרשים מכל הגורמים כנדרש, הדבר יאפשר לנו לקדם את אופן הטיפול בבקשתכם בדרך יעילה ובמהירות האפשרית. 

 לידיעתך, החוק מחייב את בעל העסק להציג הרישיון במקום בולט בבית העסק.

בקשה להעמדת דוכן באירוע

בקשה לקבלת אישור להעמדת דוכן רוכלות באירוע ציבורי- יש למלא טופס מקוון ולהגיש המסמכים הנדרשים.

בקשה להקמת דוכן מכירה באירועים – לחץ כאן 

תצהיר כיבוי אש – להורדה לחץ כאן