1
פרטים אישיים
2
תיאור הבקשה

שלום רב,

יש למלא את כל הפרטים הנדרשים בטופס זה.

על מגיש הבקשה לחתום על הצהרה בסיום הטופס- לא תיבדק בקשה ללא הצהרה.

עם קבלת הבקשה מחלקת גביה תבדוק את הנתונים ויישלח פקח לבדיקת הנכס.

מגיד הבקשה מתחייב לשתף פעולה ולהמציא ללא דיחוי כל אישור ו/או מסמך נוסף על המסמכים שצורפו ואשר יידרש על ידי המועצה בענין.

ידוע למגיש הבקשה כי במידה ויתברר שהאמור לעיל אינו נכון, תוכל המועצה המקומית קדומים לדרוש את מלוא תשלום הארנונה בתוספת תשלומי פיגורים, לרבות הפרשי הצמדה וריבית עפ"י חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה)התש"מ-1980 וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת או נוספת של הרשות המקומית.

 

 

 

הצהרת מגיש הבקשה: (חובה) שדה חובה

Browser not supported